Pedagog

GODZINY PRACY PEDAGOGA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

 • poniedziałek – godz. 10:25 – 10:55
 • wtorek – godz. 11:20 – 11:50
 • środa – godz. 11:20 – 11:50
 • piątek – godz. 08:25 – 08:55

Pedagogiem szkolnym jest pani Ewa Kniaź – Pawelczyk.

Podejmuje ona działania, które są skierowane do uczniów i ich rodziców, współpracuje z nauczycielami i instytucjami w celu pomocy dziecku i jego rodzinie.

Do jej zadań należy:

 • pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczniowie zdolni, uczniowie z trudnościami w nauce),
 • poznanie indywidualnych potrzeb uczniów,
 • analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • indywidualne rozmowy i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i ich rodziców,
 • koordynowanie działań wychowawczych szkoły i działań z zakresu profilaktyki,
 • wyszukiwanie informacji dla uczniów i ich rodziców o instytucjach udzielającychpomocy dziecku i rodzinie,
 • organizacja opieki i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • współpraca z Caritas Archidiecezji Lubelskiej i Fundacja Dantibus Spem.