Organizacja nauki w domu – informacje dla rodziców

Szanowni Państwo!

Zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Zasady nauczania zdalnego obowiązujące od 25 marca 2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 od dnia 25 marca 2020 r. szkoła będzie prowadzić nauczanie zdalne z wprowadzaniem nowych treści zawartych w podstawie programowej. Zajęcia uwzględniają: równomierne obciążenie ucznia w danym dniu, zróżnicowanie zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia.

Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana wg obowiązującego podziału godzin. Nauczyciele kontaktować się będą ze swoimi uczniami i ich rodzicami za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów, grup społecznościowych i platform edukacyjnych.

Nauczyciel przedmiotu udostępni materiały uczniom poprzez ustalone komunikatory do pracy, które są zaplanowane na dzień następny zgodnie z planem lekcji, ustali termin i sposób przekazywania informacji zwrotnej od ucznia, prace uczniów zostaną sprawdzone, omówione i ocenione przez nauczyciela.

Nauczyciel przedmiotu ustala również zakres treści programowych do zrealizowania zgodnie z podstawą programową, sposób monitorowania postępów ucznia oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności, w tym również informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce , a także uzyskanych przez niego ocenach. Każdy uczeń i rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Harmonogram zajęć on-line poszczególnych oddziałów oparty jest na dotychczasowym planie lekcji. Nauczyciel, planując temat, uwzględnia zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.

Jest to sytuacja nowa dla całej naszej społeczności szkolnej, dlatego prosimy Rodziców o zrozumienie i motywowanie swoich dzieci do pracy zdalnej.

Zgodnie z zaleceniem Pana Dariusza Piontkowskiego – Ministra Edukacji Narodowej, przekazuję kilka istotnych informacji o tym, jak organizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, zachęcam do kontaktu z nauczycielami i dyrekcją.

W tym trudnym dla wszystkich czasie życzę wszystkim zdrowia, wytrwałości i cierpliwości.

Marta Magier
Dyrektor Szkoły

Aby właściwie zorganizować dziecku naukę w domu, należy:

 1. Zapewnić uczniowi ciszę i spokój, aby mógł w skupieniu wypełniać powierzone mu zadania (wyłączyć telewizor, radio itp.).
 2. Przygotować stałe miejsce do pracy, gdzie bez problemu dziecko będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty.
 3. Udzielić pomocy we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, uczeń może nie być w stanie sam poradzić sobie z organizacją czasu; plan pracy należy oprzeć na planie lekcji z danego dnia.
 4. Nie rozpraszać dziecka w czasie nauki, nie rozmawiać z nim na inne tematy, nie wydawać poleceń itp.
 5. Robić 5 – 10 minutowe przerwy po każdych 45 minutach pracy (przewietrzyć pokój, wykonać kilka ćwiczeń itp.).
 6. Pomagać dziecku, ale nie wyręczać go w wykonywaniu zadania – zawsze można również zwrócić się o pomoc do nauczyciela danego przedmiotu.
 7. Wytworzyć w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki i nauczyciela.

Jak zmotywować dziecko do systematycznej nauki?

 1. Podkreślać znaczenie nauki w życiu każdego człowieka i systematyczność, która przynosi rezultaty w postaci braku zaległości.
 2. Doceniać pracę i samodzielność dziecka, dostrzegać jego osiągnięcia.
 3. Stosować pozytywne wzmocnienia i pochwały – konkretne, wskazujące na działanie np.: „Świetnie rozwiązałeś to zadanie z matematyki”, „Znalazłaś bardzo dobrą drogę do rozwiązania tego zadania”, „Fantastycznie narysowałaś to drzewo”, zamiast zdań typu: „Jak zawsze jesteś dobra z matematyki” czy też „Masz niezłe zdolności plastyczne”.
 4. Nie krytykować; w razie potrzeby służyć pomocą, ale nie wyręczać.
 5. Nie stawiać wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości.
 6. Ukazywać praktyczne zastosowanie informacji zdobytych podczas nauki.
 7. Zachęcać do stosowania różnego rodzaju technik ułatwiających zapamiętywanie: notatki z wykorzystaniem kolorów, podkreśleń i zabawnych rysunków, bazowanie na skojarzeniach, robienie wykresów, map myśli.
 8. Rozmawiać jak najwięcej z dziećmi, by pomóc im w zrozumieniu trudnej sytuacji i udzielić odpowiedzi na niepokojące pytania.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?

 1. Należy nauczyć dziecko weryfikować informacje, tłumacząc, że nie każda znaleziona w Internecie informacja jest wiarygodna i warta zapamiętania.
 2. Uświadomić dzieciom, że utrzymywanie kontaktu lub umawianie się z osobą poznaną w wirtualnym świecie, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem: nie musi ona być tym, za kogo się podaje.
 3. Zachęcać dziecko do rozmowy na temat jego doświadczeń w sieci.
 4. Poruszyć z dzieckiem kwestię ochrony własnej prywatności i uczulić młodych ludzi, aby nie podawali w sieci bez zastanowienia takich danych jak imię, nazwisko, adres czy numer telefonu.
 5. Czuwać nad tym, aby dziecko:
 • korzystało z oprogramowania antywirusowego,
 • otwierało wiadomości tylko od znajomych,
 • unikało klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail,
 • chroniło swoje konta na serwisach społecznościowych,
 • stosowało trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją cyfr i liczb.

Pomocne strony:

Bezpieczne Interneciaki – Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie (LINK)

Chroń dziecko w sieci (LINK)