Egzamin ósmoklasisty 2020

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2020:

 • język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00, czas trwania 120 minut
 • matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00, czas trwania 100 minut
 • język angielski – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00, czas trwania 90 minut

Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają 31 lipca. Szkoła otrzyma również wtedy zaświadczenia. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej szkoły ponadpodstawowej.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).  Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Wszystkie informacje na temat egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie:

– Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie – https://cke.gov.pl/
– Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie – http://www.oke.krakow.pl/

Wytyczne dotyczące organizacji egzaminu ósmoklasisty:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Zdający powinni stawić się przed szkolą przed rozpoczęciem egzaminu około godz. 8.15.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp, (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 10. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie, co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  a) podchodzi do niego nauczyciel,
  b) wychodzi do toalety,
  c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 12. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą, – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 13. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.
 14. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną, (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym, jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet, jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 15. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.